Legitymacje

Legitymacje dla uczniów i nauczycieli

Wniosek - legitymacja ucznia
Wniosek - legitymacja nauczyciela
Upoważnienie

Konsul wydaje legitymację w termini 30 dni od dnia złożenia wniosku (gdy wniosek składany jest przez rodziców bezpośrednio w Wydziale Konsularnym), a także 30 dni od otrzymania przesyłki pocztowej ze szkoły zawierającej zbiorczo wnioski dot. uczniów/nauczycieli.

Zgodnie z ustawą uprawnienie do ulgi z tytułu legitymacji wynosi 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych.

W kontekście pytań o ulgi na bilety jednorazowe na przejazd komunikacją miejską – autobusową lub tramwajową nie uprawniają do ulg na przejazd tymi środkami transportu. Przypominamy, że małoletni pobierający naukę w Polsce również takiej ulgi nie posiadają z mocy przepisów rangi ustaw lub rozporządzeń. Kwestia opłat za bilety jednorazowe, kręgu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów jest regulowana w Polsce przede wszystkim przez prawo miejscowe (uchwały rad gmin) – np. poprzez przyjęcie uchwały Rady Miasta, w której ustalony jest katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg.

Ulga przysługuje uczniom do ukończenia 18 roku życia, a legitymacja jest ważna z dokumentem stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia. Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania  zachowują ważność na kolejny rok szkolny.

Prosimy o składanie dokumentów w kopercie podpisanej imieniem, nazwiskiem ucznia i klasą, do której uczęszcza. Odpowiedzialną za legitymacje z ramienia szkoły jest Pani Anna Ciaputa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2017.

I. Złożenie wniosków o legitymację dla ucznia przez szkołę

Zgodnie z paragrafem 2.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów  (w załączeniu) “Rodzic lub opiekun prawny osoby uprawnionej składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której uczeń pobiera naukę j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim“.

Szkoła powinna złożyć następujący komplet dokumentów dot. legitymacji dla konkretnego ucznia:

 • oryginał wniosku o legitymację podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Szkoła składa na wniosku adnotację w rubryce “Potwierdzenie pobierania nauki”. Jeśli wniosek podpisany jest przez opiekuna prawnego należy dołączyć pełnomocne orzeczenie sądu przyznające opiekę. Do wniosku nie należy dołączać zdjęcia.
 • kopię ważnego polskiego dokumentu tożsamości dziecka
 • zaświadczenie wydane przez szkołę “potwierdzające pobieranie przez danego ucznia nauki j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim” (paragraf 2.2.1 w/w Rozporządzenia). Nie ma sformalizowanego wzoru zaświadczenia, musi ono jednoznacznie stwierdzać, że dany uczeń pobiera naukę w powyżej wymienionym zakresie. Zaświadczenie musi być opieczętowane pieczęcią szkoły i podpisane przez Dyrektora. Proszę zwrócić uwagę na sformułowanie “innych przedmiotów” (np. w odniesieniu do katechezy jeżeli prowadzona jest przez szkołę).
 • upoważnienie od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka dla przedstawiciela szkoły do złożenia/odbioru legitymacji (np. dla Dyrektora szkoły).

II. Złożenie wniosków o legitymację dla ucznia w konsulacie przez rodzica lub opiekuna prawnego

Zgodnie z paragrafem 2.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów (w załączeniu) „ Rodzic lub opiekun prawny osoby uprawnionej może złożyć wniosek o wydanie legitymacji ucznia bezpośrednio do właściwego konsula.

Rodzic lub opiekun prawny powinien złożyć w konsulacie następujący komplet dokumentów:

 • wniosek o legitymację podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Szkoła składa na wniosku adnotację w rubryce „Potwierdzenie pobierania nauki”. Jeśli wniosek podpisany jest przez opiekuna prawnego należy dołączyć pełnomocne orzeczenie sądu przyznające opiekę. Do wniosków nie należydołączać zdjęcia.
 • kopię ważnego polskiego dokumentu tożsamości dziecka
 • kopię aktu urodzenia dziecka w celu potwierdzenia więzi rodzicielskiej
 • zaświadczenie wydane przez szkołę „potwierdzające pobieranie przez danego ucznia nauki j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim” (paragraf 2.2.1. w/w Rozporządzenia).

Nie ma sformalizowanego wzoru zaświadczenia, musi ono jednoznacznie stwierdzać, że dany uczeń pobiera naukę w powyżej wymienionym zakresie. Zaświadczenie musi być opieczętowane pieczęcią szkoły i podpisane przez Dyrektora.

W sytuacji wysyłania dokumentacji pocztą do konsulatu – podpis rodzica na oryginale wniosku powinien być potwierdzony przez notariusza publicznego (norweskiego lub polskiego) lub szkołę.

Rodzic będzie mógł odebrać legitymację w konsulacie legitymując się ważnym polskim dokumentem tożsamości. Jeśli legitymacja ma być wysłana do rodzica, rodzic musi dołączyć pisemny wniosek o wysyłkę legitymacji na wskazany adres w Norwegii i uiścić opłatę za przesyłkę pocztową w wysokości 149 NOK.

III. Złożenie wniosków o legitymację dla nauczyciela przez szkołę

Szkoła powinna złożyć  następujący komplet dokumentów dot. legitymacji dla nauczyciela:

 • wniosek o legitymację podpisany przez nauczyciela – wzór wniosku o legitymację dla nauczyciela (w załączeniu). Szkoła składa na wniosku adnotację w rubryce „Potwierdzenie prowadzenia nauki”. Nie należy dołączać zdjęcia.
 • kopię ważnego polskiego dokumentu tożsamości nauczyciela
 • zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające prowadzenie nauki j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim (paragraf 3.2.1. w/w Rozporządzenia). Nie ma sformalizowanego wzoru zaświadczenia. Zaświadczenie musi być opieczętowane pieczęcią szkoły i podpisane przez Dyrektora. Z Rozporządzenia wynika jedynie, że nauczyciel pracujący dla szkoły ma nauczać w j.polskim
 • upoważnienie od nauczyciela dla przedstawiciela szkoły do złożenia/odbioru legitymacji– jeśli dotyczy Szkoła dołącza do dokumentacji dla konsula wykaz nauczycieli uprawnionych do legitymacji w Excelu – formularz w załączeniu

IV. Złożenie wniosków o legitymację dla nauczyciela przez nauczyciela

Nauczyciel składa:

 • wniosek o legitymację podpisany przez nauczyciela. Szkoła składa na wniosku adnotację w rubryce „Potwierdzenie prowadzenia nauki”. Nie należy dołączać zdjęcia
 • kopię ważnego polskiego dokumentu tożsamości nauczyciela
 • zaświadczenie wydane przez szkołę „potwierdzające prowadzenie nauki j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim” (paragraf 3.2.1. w/w Rozporządzenia). Nie ma sformalizowanego wzoru zaświadczenia. Zaświadczenie musi być opieczętowane pieczęcią szkoły i podpisane przez Dyrektora. Proszę zwrócić uwagę na sfomułowanie „innych przedmiotów”.

W sytuacji wysyłania dokumentacji pocztą do konsulatu – podpis nauczyciela na wniosku powinien być potwierdzony przez notariusza publicznego (norweskiego lub polskiego) lub szkołę.

Nauczyciel będzie mógł odebrać legitymację w konsulacie legitymując się ważnym polskim dokumentem tożsamości. Jeśli legitymacja ma być wysłana do nauczyciela musi on złożyć pisemny wniosek o wysyłkę legitymacji na wskazany adres w Norwegii i uiścić opłatę za przesyłkę pocztową w wysokości 140 NOK.