Regulaminy

Regulaminy

§1. Prawa i obowiązki ucznia:
1 Podstawowym prawem ucznia jest:
1.1 prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań
1.2 uczeń ma prawo do wyrażania własnych opinii, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności
1.3 uczeń ma prawo zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postepów w nauce
1.4 uczeń ma prawo do ciekawych i urozmaiconych lekcji
1.5 uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej bądź psychicznej
1.6 uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w klasie i w szkole
 

2

 

Do obowiązków ucznia należy:

2.1 udział w zajęciach lekcyjnych
2.2 systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności
2.3 branie aktywnego udział w lekcjach i wykonywanie poleceń nauczyciela
2.4 branie czynnego udziału w imprezach organizowanych przez szkołę
2.5 okazywanie szacunku osobom dorosłym i innym uczniom
2.6 kulturalne zachowanie w czasie zajęć lekcyjnych (zabrania się używania telefonów komórkowych i gier elektronicznych oraz przynoszenia do
 szkoły przedmiotów i substancji utrudniających realizację zajęć
lekcyjnych lub grożących życiu/zdrowiu)
2.7 dbanie o dobre imię szkoły i poszanowanie jej mienia, co oznacza również calkowity zakaz stosowania używek (alkohol, papierosy,
narkotyki i inne środki odurzające), a także zakaz noszenia ubiorów z
symbolami promującymi alkohol, narkotyki lub nawołującymi do postaw nietolerancji.
2.8 przestrzeganie porządku i czystości na terenie szkoły
2.9 dbałosć o bezpieczeństwo własne i innych uczniów
2.10 przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej i poza szkołą
2.11 przebywanie na terenie szkoły do momentu zakończenia zajęć i nie oddalanie się bez zgody nauczyciela
 

3

 

Konsekwencje nie przestrzegania regulaminu:

Złe zachowanie na lekcjach i w szkole, które utrudnia pracę innym, lub zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu pozostałych członków
 Społeczności Szkolnej lub nie przestrzeganie Regulaminu Szkoły
 może spowodować następujące konsekwencje:
3.1 upomnienie ustne lub pisemne przez nauczyciela potwierdzone podpisem rodziców i datą
3.2 upomnienie przez  Dyrektora Szkoły
3.3 list do rodziców / opiekunów. Wezwanie rodziców do szkoły
3.4 zawieszenie w prawach ucznia
3.5 wydalenie ze szkoły
§2. Prawa i obowiązki rodzica:

 

4 Prawa rodziców:
4.1 rodzic ma prawo do infomacji o postępach dziecka w nauce
4.2 rodzic ma prawo do szczegółowej informacji na temat programu nauczania
4.3 rodzic ma prawo składania propozycji zmian dotyczących działaności, programu itp. PSS drogą pisemną zwracając się do Dyrektora
 lub członków Zarządu
4.4 rodzic ma prawo uczestniczyć w akademiach i innych imprezach organizowanych przez PSS
4.5 wyrażanie swojej opinii na temat PSS, np. w formie ankiet, wypowiedzi na zebraniach itp.
5 Obowiązki rodziców:
5.1 zapoznanie się ze statutem szkoły, regulaminami i programem dydaktyczno-
wychowawczym PSS
5.2 znać założenia ideowe PSS
5.3 regularnie i punktualnie przysyłanie dziecka na każdą godzinę lekcyjną
5.4 dowiadywanie się o postępach w nauce i zachowaniu dziecka
5.5 pełnienie dyżurów w bufecie oraz w klasach i na korytarzach (praca społeczna)
5.6 zapoznanie się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymanymi przez ucznia
5.7 uczestniczenie  przynajmiej raz w roku  w Walnym Zgromadzeniu Członków PSS
5.8 utrzymanie porządku na terenie szkoły
5.9 wypełnienia i podpisania formularza rejestracyjnego ucznia oraz
zaktualizowania danych
5.10 pisemnego powiadomienia o rezygnacji z miejsca w szkole
5.11 regularnego uiszczania czesnego za szkołę
5.12 natychmiastowego regulowanie kosztów szkód spowodowanych przez dziecko
5.13 dbanie o bezpieczeństwo społeczności szkolnej, nieprzyprowadzanie do szkoły osób trzecich bez uprzedniego powiadomienia i zgody Dyrektora
 lub Zarządu PSS. W przypadku zaobserwowania osób trzecich nie będących członkami organizacji natychmiastowego powiadamienia
Dyrektora lub czlonka Zarządu
 

6

 

Konsekwencje nie przestrzegania regulaminu:

6.1 W przypadku niezłożenia formularza wpisowego lub nieuregulowania w wyznaczonym terminie
czesnego za szkołę uczeń traci miejsce w szkole
6.2 W przypadku nie wypełniania swoich obowiązków w bufecie szkolnym wysłana zostanie faktura w
ramach rekompensaty na kwotę kr. 200,-
§3. Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców klas:
7 Nauczyciele mają prawo:
7.1 nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z Z-cą Dyrektorem d/s pedagogicznych
i zarządem metodami nauczania, przestrzegając etyki zawodowej i przepisów prawa
7.2 do współudziału w formulowniu: programu nauczania i wychowania obowiazującego w PSS
7.3 indywidualnych rozmów z rodzicami
7.4 indywidualnych rozmów z dziećmi
7.5 nauczyciel ma prawo składania propozycji zmian dotyczących działalności, programu itp. PSS drogą
pisemną zwracając się do Dyrektora d/s pedagogicznych lub Dyrektora PSS
8 Do obowiązków nauczycieli należy:
8.1 być przygotowanym do wyznaczonych zajęc lekcyjnych i punktualnie je rozpoczynać
8.2 dbanie o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekunczej
8.3 odpowiedzialność za bezpieczenstwo uczniów
8.4 udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzen uczniów
8.5 uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
8.6 przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej
8.7 wspólpraca z Dyrektorem d/s pedagogicznych
8.8 praca społeczna na rzecz PSS