Regulaminy

Regulaminy

§1. Prawa i obowiązki ucznia:
1 Podstawowym prawem ucznia jest:
1.1 prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań
1.2 uczeń ma prawo do wyrażania własnych opinii, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności
1.3 uczeń ma prawo zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postepów w nauce
1.4 do ciekawych i urozmaiconych lekcji
1.5 prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
1.6 uczen ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w klasie i w szkole
 

2

 

Do obowiązków ucznia należy:

2.1 udział w zajęciach lekcyjnych
2.2 systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności
2.3 brać aktywny udział w lekcji i wykonywać polecenia nauczyciela
2.4 brać czynny udział w imprezach organizowanych przez szkołę
2.5 okazywanie szacunku osobom dorosłym i innym uczniom
2.6 kulturalne zachowanie w czasie zajęć lekcyjnych (zabrania się używania telefonów komórkowych i gier
elektronicznych oraz przynoszenia do szkoły przedmiotów i substancji utrudniających realizację zajęć
lekcyjnych lub grożących życiu/zdrowiu)
2.7 dbałość o dobre imię szkoły i poszanowanie jej mienia, co oznacza również calkowity zakaz stosowania
używek (alkohol, papierosy, narkotyki i inne środki odurzające), a także zakaz noszenia ubiorów z
symbolami promującymi alkohol, narkotyki lub nawołującymi do postaw nietolerancji.
2.8 przestrzeganie porządku i czystości na terenie szkoły
2.9 dbałosć o bezpieczenstwo własne i innych uczniów
2.10 przestrzeganie zasad kultury wspłóżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej i poza szkołą
2.11 przebywać na terenie szkoły do momentu zakończenia zajęć i nie oddalać się bez zgody nauczyciela
 

3

 

Konsekwencje nie przestrzegania regulaminu:

Złe zachowanie na lekcjach i w szkole, które utrudnia pracę innym, lub zagraża zdrowiu,
bezpieczeństwu i życiu pozostałych członków Społeczności Szkolnej lub nie przestrzeganie Regulaminu
Szkoły może spowodować następujące konsekwencje:
3.1 upomnienie ustne lub pisemne przez nauczyciela potwirdzone podpisem rodziców i datą
3.2 upomnienie przez Kierownika szkoły
3.3 list do rodziców / opiekunów. Wezwanie rodziców do szkoły
3.4 zawieszenie w prawach ucznia
3.5 wydalenie ze szkoły
§2. Prawa i obowiązki rodzica:

 

4 Prawa rodziców:
4.1 rodzic ma prawo do infomacji o postępach dziecka w nauce
4.2 rodzic ma prawo do szczególowej informacji na temat programu nauczania
4.3 rodzic ma prawo składania propozycji zmian dotyczących działaności, programu itp. PSS drogą pisemną
zwracając się do Dyrektora lub członków Zarządu
4.4 rodzic ma prawo uczesniczyć w akademiach i innych imprezach organizowanych przez PSS
4.5 wyrażanie swojej opinii na temat PSS, np. w formie ankiet, wypowiedzi na zebraniach itp.
5 Obowiązki rodziców:
5.1 zobowiązani są do zapoznania się ze statutem szkoły, regulaminami i programem dydaktyczno-
wychowawczym PSS
5.2 zobowiązani są znać założenia ideowe PSS
5.3 regularnie i punktualnie przysyłać dziecko na każdą godzinę lekcyjną
5.4 dowiadywać się o postępach w nauce i zachowaniu dziecka
5.5 pełnienie dyżurów w bufecie oraz w klasach i na korytarzach, praca społeczna
5.6 zapoznanie się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymanymi przez ucznia
5.7 rodzice zobowiązani są przynajmiej raz w roku uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków PSS
5.8 rodzice i dzieci zobowiązani są do utrzymanie porządku na terenie szkoły
5.9 rodzice zobowiązani są do wypełnienia i podpisania formularza rejestracyjnego ucznia oraz
zaktualizowania danych
5.10 pisemnego powiadomienia o rezygnacji z miejsca w szkole
5.11 rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania czesnego za szkołę
5.12 natychmiastowe regulowanie kosztów szkód spowodowanych przez dziecko
5.13 rodzice zobowiązani są dbać o bezpieczeństwo społeczności szkolnej, nieprzyprowadzanie do szkoły
osób trzecich bez uprzedniego powiadomienia i zgody Dyrektora lub Zarządu PSS. W przypadku
zaobserwowania osób trzecich nie będących członkami organizacji natychmiastowego powiadamienia
Dyrektora lub czlonka Zarządu
 

6

 

Konsekwencje nie przestrzegania regulaminu:

6.1 W przypadku niezłożenia formularza wpisowego lub nieuregulowania w wyznaczonym terminie
czesnego za szkołę uczeń traci miejsce w szkole
6.2 W przypadku nie wypełniania swoich obowiązków w bufecie szkolnym wysłana zostanie faktura w
ramach rekompensaty na kwotę kr. 200,-
§3. Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców klas:
7 Nauczyciele mają prawo:
7.1 nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z Z-cą Dyrektorem d/s pedagogicznych
i zarządem metodami nauczania, przestrzegając etyki zawodowej i przepisów prawa
7.2 do współudziału w formulowniu: programu nauczania i wychowania obowiazującego w PSS
7.3 indywidualnych rozmów z rodzicami
7.4 indywidualnych rozmów z dziećmi
7.5 nauczyciel ma prawo składania propozycji zmian dotyczących działalności, programu itp. PSS drogą
pisemną zwracając się do Dyrektora d/s pedagogicznych lub Dyrektora PSS
8 Do obowiązków nauczycieli należy:
8.1 być przygotowanym do wyznaczonych zajęc lekcyjnych i punktualnie je rozpoczynać
8.2 dbanie o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekunczej
8.3 odpowiedzialność za bezpieczenstwo uczniów
8.4 udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzen uczniów
8.5 uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
8.6 przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej
8.7 wspólpraca z Dyrektorem d/s pedagogicznych
8.8 praca społeczna na rzecz PSS