Rok szkolny 2010 – 2011

Rok szkolny 2010 – 2011

O szkole
04.09.2010 – Pierwszy dzień w roku szkolnym
11-12.09.2010 – Szkolenie dla nauczycieli prowadzone przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie
10.10.2010 – Konkurs „Rodacy Rodakom”
23.10.2010 – Dzień Papieski / Dzień Edukacji Narodowej
20.11.2010 – Święto Niepodległości (11 listopada)
20.11.2010 – Pasowanie na ucznia 1-szej klasy
04.12.2010 – Seminarium
04.12.2010 – Konkurs plastyczny
04.12.2010 – VI konkurs „Czytamy po polsku” (pierwsza edycja)
04.12.2010 – Święty Mikołaj odwiedził dzieci
08.01.2011 – Spotkanie Opłatkowe i zabawa karnawałowa
05.03.2011 – VI konkurs „Czytamy po polsku” (druga edycja)
02.04.2011 – Konkurs recytatorski
21.05.2011 – Święto Konstytucji 3-go Maja
21.05.2011 – Dzień Rodziny
11.06.2011 – Walne Zgromadzenie członków organizacji
18.06.2011 – Zakończenie roku szkolnego

O szkole

W tym roku szkoła liczyła 187 uczniów.

Osiągnięcia i wydarzenia minionego roku szkolnego:

 • Rada Pedagogiczna m. in. ustalila nowe kryteria oceniania.
 • Kurs szkoleniowy dla nauczycieli prowadzony przez specjalistów z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie.
 • Seminarium prowadzone przez dr.Grażynę Czetwertyńską i mgr. Joannę Zarembę na temat najnowszych metod nauczania przy pomocy innowacyjnej Podstawy programowej dla uczniów uczących się za granicą i elektronicznego podręcznika.

Zarząd:
Hanna Matras-Sand – Prezes i Dyrektor
Iwona Ślusarczyk – Z-ca ds. pedagogicznych
Bjørn Sand – Z-ca ds. ekonomicznych
Ewa Underland – Z-ca ds. administracyjnych
Małgorzata Fijałkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Ruszkowska – Członek Zarządu
Marek Adamski – Członek Zarządu
Ryszard Studziński – Członek Zarządu

Grono pedagogiczne:
Izabela Bielińska (licencjat)
mgr Swietlana Charkiewicz
mgr Mariola Drejowicz-Gerent
o.Gerard Filak
mgr Izabela Łopianowska-Augustyniak
mgr Julia Matuszewska
mgr Aneta Polak
mgr Katarzyna Ruszkowska
mgr Ewelina Siembida
Wojciech Sobieski
mgr Zuzanna Solska
Jarosław Staśkiewicz
mgr Ewelina Sternal
Adrianna Ślusarczyk
mgr Iwona Ślusarczyk
mgr Magdalena Wątor
mgr Edyta Zubrzyńska

Rada Rodziców:
Przewodnicząca – Małgorzata Fijałkowska
Przedszkole – Marcin Zubrzyński
Klasa 0 – Tatjana Świderska, Łukasz Guzowski
Klasa 1 – Agnieszka Gregersen
Klasa 2 – Sylwia Woźniak, Izabela Grabowska
Klasa 3 – Ewa Underland
Klasa 4 – Krzysztof Dynda
Klasa 5 – Dorota Marciniak
Klasa 6 – Marek Adamski
Klasa 7 – Lucyna Eggum
Klasa 8 – Marek Zabłocki
Klasa 9 – Małgorzata Fijałkowska
Klasa 10 – Hanna Zakrzewska

Webmaster – Paulina Budniak
do góry

04.09.2010 – Pierwszy dzień w roku szkolnym

W sobotę 4 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Polskiej Szkole Sobotniej im. Jana Pawła II w Oslo. W części oficjalnej uczestniczył Pan Konsul Marcin Spyrka, który życzył uczniom, nauczycielom i rodzicom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.
images/stories/Historia/2010_2011/Poczatek_roku/2010_001.jpg

Po mszy św. odprawionej przez o. Gerarda Filak
images/stories/Historia/2010_2011/Poczatek_roku/2010_002.jpg
o tym, jak ważne jest szerzenie kultury i wiary poprzez naukę przedmiotów ojczystych wśród dzieci polskich i pochodzenia polskiego, pogłębiania tożsamości narodowej i poczucia patiotyzmu na obczyźnie mówiła dyrektor ds. pedagogicznych Iwona Ślusarczyk.

images/stories/Historia/2010_2011/Poczatek_roku/2010_003.jpg

Najstarsza w Norwegii szkoła polonijna wkracza w swój 23-ci rok działalności. Oferuje realizowanie oficjanlengo programu Ministra Edukacji Narodowej dostosowanego do potrzeb dzieci przebywających na obczyżnie. Polska Szkoła Sobotnia w Oslo symbolizuje bliskie więzy między Norwegią a Polską. Wysoko wykwalifikowane grono pedagogiczne łączy wysoka świadomość narodowa, wspólna motywacja i miłość do zawodu nauczyciela.
images/stories/Historia/2010_2011/Poczatek_roku/2010_004.jpg

Drodzy Uczniowie!
Otwieramy dziś przed wami nie tylko drzwi szkoły, ale i nasze serca. Od dzisiaj szkoła ta jest również waszą szkołą. Wpisując siebie w jej tradycję, uczyńcie naszą szkolę jeszcze piękniejszą – przez wysiłek pracy i mądre wykorzystanie czasu. Pamiętajmy, że nauka języka ojczystego stanowi podstawę do nauki innych języków a tym samym czynni was bardziej kreatywnymi i otworzy wam wiele innych drzwi w dorosłym życiu. Starszych uczniów proszę o życzliwe przyjęcie młodszych kolegów i opiekę nad nimi. Teraz już jesteście w „jednej, wspólnej polskiej szkole” i niech to ma jakieś znaczenie.
Tego dnia nie można zapomnieć o rodzicach, którzy dokładają starań, kosztem własnego wolnego czasu i w sobotę dowożą swe pociechy do szkoły. Zadbamy, aby państwa dzieci były pod dobrą opieką, gwarantującą im bezpieczeństwo i kompetentne przekazywanie wiedzy.
Szkoła powinna bowiem uczyć i wychowywać. Dbać o przygotowanie młodych ludzi do dalszego kształcenia się.
Aby cele te mogły być spełnione, nauczanie powinno przebiegać w warunkach wzajemnego szacunku między uczniami, a także pomiędzy nauczycielami i uczniami. Bardzo ważne jest także to, aby polska szkoła wychowywała swoich podopiecznych w duchu patriotycznym, dbając o podtrzymywnanie poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i obywatelskiej. Słowo “ojczyzna” nie jest i nie może być słowem wstydliwym, szczególnie przebywając na emigracji.
Wszystkim pedagogom i uczniom gorąco życzę w tym dniu powodzenia w wypełnianiu trudnych obowiązków. A rodziców zapraszam do podjęcia tego trudnego zadania jakim jest współodpowiedzialność za naszą szkolę i za naszą młodzież.

Po zasłużonym odpoczynku zapraszam na drogę …. ku mądrości.”

Hanna Sand
Dyrektor

do góry

11-12.09.2010 – Szkolenie dla nauczycieli prowadzone przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie

W dniach 11-12 września 2010 odbył się kurs metodyczny dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski. Tematem przewodnim była ”Metodyka nauczania języka polskiego i kultury polskiej”. Całość przygotowana i prowadzona była przez parę specjalistów z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie Pania Małgorzate Małyską i Pana Jacka Szpunara.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_006.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_007.jpg

Uczestnikami kursu byli nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej w Oslo, Stavanger i Fredrikstad.Kurs szkoleniowy pozwolił nauczycielom bliżej zapoznać się z inowacyjnymi metodami efektywnego uczenia się poprzez dostosowanie metod i organizacji do stylów uczniów i ich możliwości uczenia się, pracy z uczniem w oparciu o system „Edukacja przez ruch”.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_008.jpg

Ćwiczenia doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu, metody i techniki wywoływania, utrwalania i automatyzacji dźwięków polskich poprzez śpiew oraz rolę piosenek w rozwijaniu sprawności rozumienia.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_009.jpg

Wszystko to w oparciu o projektowanie efektywnych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem poezji polskiej, współczesnego filmu polskiego i lektury szkolnej.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_010.jpg

Po owocnych i pełnych zaangażowania warsztatach metodycznych w już rozpoczętym roku szkolnym grono pedagogiczne gotowowe jest podjąć nowe wyzwania!

Hanna Sand
Dyrektor

Nauczycielka języka polskiego Aneta Polak tak referuje przebieg warsztatów:
“Dnia 12 września 2010 o godz. 9.00 w budynku Ambasady Polskiej odbył się kurs metodyczny dla nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski. Uczestnikami byli nauczyciele uczący w polskiej szkole w Oslo.
Zajęcia poprowadzili konsultanci Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie Pani Małgorzata Małyska – specjalista z zakresu edukacji elementarnej i dydaktyki oraz Pan Jacek Szpunar – specjalista z zakresu muzyki i kultury polskiej.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_018.jpg

W pierwszej części spotkania swoje wypowiedzi Pani Małgorzata skupiła na metodyce nauczania języka polskiego i kultury polskiej. Przewodnią treścią była sztuka efektywnego nauczania oraz dostarczenie podstawowych wiadomości o stylach uczenia się. (wzrokowcy, słuchowcy, czuciowcy i kinestetycy). Wszystkie wypowiedzi Pani Małgorzaty ilustrowane były prezentacją multimedialną.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_017.jpg

W drugiej części kursu o godzinie 12.00 głos zabrał Pan Jacek Szpunar. Swoje wystąpienie rozpoczął od krótkiej historii Kaszub, aby nawiązać do tradycji tego regionu i tożsamości kulturowej uczestnicy najpierw wysłuchali pieśni kaszubskich śpiewanych przez rodowitych Kaszubów. Po krótkich wypowiedziach nauczyciele otrzymali zbiór piosenek polskich, który zawierał utwory muzyczne. Wśród piosenek były piosenki dla dzieci, młodzieży oraz związane z różnymi okazjami uroczystości szkolnych. Uczestnicy uczyli się po kierownictwem Pana Jacka śpiewu wybranych piosenek. Między innymi piosenki pt „ Niezapominajka”, „ W jesiennym parku” oraz Danuty Wawiłow „Szybko”. Nie zabrakło również w repertuarze piosenki „ Taki mały, taki duży” śpiewanej na dwa głosy.

Po przerwie odbyły się zajęcia praktyczne, w których podzieleni na grupy uczestnicy szkolenia mieli stworzyć wylosowaną przez siebie postać. Do tego otrzymaliśmy konkretne pomoce dydaktyczne tj. bibułę, kolorowe kredki, klej oraz dużą kartkę papieru.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_012.jpg
Romek

Za pomocą tych środków w ciągu 15 minut powstawały ucieleśnienia bohaterów pewnej opowieści, której nikt z nas nie znał. Otrzymaliśmy także istotne wskazówki o tworzonych przez siebie postaciach.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_013.jpg
Mama Romka

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_014.jpg
Tata Romka

Efektem końcowym było umieszczenie obrazów w jednym ciągu w skutek czego powstała interesująca fabuła. Warto zaznaczyć, że każdy z uczestników miał szansę wypowiedzenia paru słów o stworzonej przez siebie postaci.

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_015.jpg
Kolega Jacek

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_016.jpg
Siostra Marta

Ponadto zostaliśmy zaangażowani w improwizację potencjalnych zachowań : mamy, taty, Jacka, Marty oraz Romka- bohaterów całej opowieści, których prawdziwość mogliśmy skonfrontować za pomocą filmu o ,,Magicznym drzewie”.

Po obejrzeniu krótkiej produkcji A. Małeszki dyskutowaliśmy o tym jak wyobrażaliśmy sobie naszych bohaterów, a także o ich postawach moralnych i wartości opowiadania polskiego reżysera.”

images/stories/Historia/2010_2011/PCN/2010_020.jpg

Na zakończenie otrzymaliśmy wpis do indeksów i dyplomy ukończonia warsztatów.
do góry

10.10.2010 – Konkurs „Rodacy Rodakom”

Dyrekcja i Zarząd Polskiej Szkoły Sobotniej gratuluje Pani Izabeli Bielińskiej otrzyjmania wyróżnienia w I edycji konkursu „Rodacy Rodakom” na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej dla nauczycieli polskich za granicą.

Wyróżniony scenariusz lekcji „600-lecie bitwy pod Grunwaldem” zostal włączony do szkolnej bazy pomocy dydaktycznych.
Konkurs zorganizowany został przez fundację „Oświata Polska za Granicą”, której partnerami są Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, fundacje „Polonia Restituta” i „Semper Polonia”.
Fundacja “Oświata Polska za Granicą”
Dyplom

do góry

3.10.2010 – Dzień Papieski / Dzień Edukacji Narodowej

23 października odbyła się akademia z okazji dnia papieskiego. Uroczystość przygotowały:

 • Mariola Drejowicz-Gerent (oprawa muzyczna)
 • Adriana Ślusarczyk (prezentacja multimedialna)
 • Zuzanna Solska (przygotowanie klasy piątej do akademii)

Przebieg dnia papieskiego.
Uroczystość odbyła się w auli Rustad Skole. Po krótkiej zapowiedzi, wygłoszonej przez Panią dyrektor Hannę Sand, na scenę został wprowadzony sztandar szkoły. Uczniowie klasy piątej zaprezentowali tekst o życiu i działalności Jana Pawła II.

Tekst został odczytany przez:

 • Jakuba Kruka
 • Jana Kulasa
 • Tomasza Sierotę
 • Przemysława Stelmasiaka
 • Aleksandrę Tracz

Część uroczystości, przygotowana przez klasę piątą, zakończyła się apelem do uczniów szkoły polskiej, by starali się wypełnić testament ojca świętego i spełnili oczekiwania jakie papież żywił wobec dzieci i młodzieży.

Akademie uatrakcyjniła prezentacja multimedialna przygotowana przez Adriannę Ślusarczyk. Na kolorowych slajdach publiczność mogła podziwiać zdjęcia pokazujące najważniejsze chwile pontyfikatu Jana Pawła II. Pokaz wzbogaciła piosenka pt. „Lolek” wybrana przez Jarosława Staśkiewicza.

Uczniowie klasy pierwszej, drugiej i piątej śpiewali refren piosenki. Ostatnią częścią dnia papieskiego było wykonanie pieśni „Abba ojcze” przez dzieci z klasy pierwszej i drugiej. Chórem uczniów drygowała Mariola Drejowicz-Gerent.

Po zakończeniu części papieskiej akademii, nauczyciele zostali poproszeni na scenę przez Panią dyrektor Hannę Sand. Z okazji dnia edukacji narodowej (nazywanego często dniem nauczyciela) dyrekcja postanowiła podziękować nauczycielom za ich trudną, choć dającą wiele satysfakcji, pracę społeczną na rzecz szkoły.

Do udziału w akademii Polska Szkoła Sobotnia zaprosiła Marka Majewskiego – znanego kompozytora, poetę, satyryka i felietonistę. Artysta zaprezentował publiczności kilka piosenek ze swojej najnowszej książki pt.”Pies też człowiek, czyli wiersze psubrata”.
Po zakończeniu uroczystości można było kupić ten satyryczny tomik opatrzony autografem autora.

Kolejnym literackim akcentem była promocja książki Karoliny Eriksen pt. „ Den Magiske ring en”. Autorka jest absolwentką Polskiej Szkoły Sobotniej. 6 listopada będzie można zakupić książkę Karoliny na terenie Rudstad Skole.

Zapraszamy!

Zuzanna Solska
Nauczycielka języka polskiego

do góry

20.11.2010 – Święto Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości odbyła się akademia przygotowana przez mgr Ewelinę Siembidę. Młodzież przedstawiła swoim kolegom wydarzenia związane ze świętem. Oprawę muzyczną w wykonaniu uczniów czwartej klasy przygotowała mgr Mariola Drejowicz-Gerent.
do góry

20.11.2010 – Pasowanie na ucznia 1-szej klasy

W dniu 20 listopada 2010 odbyła się uroczystość przyjęcia do społeczności szkolnej pierwszoklasistów.

images/stories/Historia/2010_2011/Pasowanie/2010_021.jpg
Wychowawczyni Izabela Bielińska tuż przed wejściem na scenę

images/stories/Historia/2010_2011/Pasowanie/2010_022.jpg
Ostatnie poprawki

Uroczystość przygotowały:

 • Izabela Bielińska (wychowawca I klasy)
 • Katarzyna Ruszkowska (wychowawca IV klasy)
 • Mariola Drejowicz-Gerent (oprawa muzyczna)

images/stories/Historia/2010_2011/Pasowanie/2010_023.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Pasowanie/2010_024.jpg

W części artystycznej wystąpiła klasa IV deklamując wiersze i śpiewając piosenki.

images/stories/Historia/2010_2011/Pasowanie/2010_025.jpg

Uczniowie klasy I zdali egzamin „pierwszoklasisty” i podnosząc prawą rękę do góry powtarzały tekst ślubowania:

Będę starał się być dobrym i uczciwym uczniem.
Będę szanował swoich nauczycieli, rodziców, kolegów i koleżanki.
Będę się uczył tego, co piękne i mądre.
Będę kochał i czcił moją Ojczyznę.
Chcę wyrosnąć na dobrego obywatela naszej Ojczyzny.

images/stories/Historia/2010_2011/Pasowanie/2010_026.jpg

Po tak ważnym egzaminie nastąpiło uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów Polskiej Szkoly Sobotniej im. Jana Pawla II w Oslo.

images/stories/Historia/2010_2011/Pasowanie/2010_027.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Pasowanie/2010_028.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Pasowanie/2010_029.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Pasowanie/2010_030.jpg

Na zakończenie uczniowie klasy I otrzymali upominki od klasy IV- kredki świecowe i klej, po czym był czas na zdjęcia

images/stories/Historia/2010_2011/Pasowanie/2010_031.jpg

i rozejście się do swoich klas. W klasie dzieci złożyły w swojej kronice szkolnej imienne podpisy i udały się na poczęstunek.

images/stories/Historia/2010_2011/Pasowanie/2010_032.jpg

do góry

04.12.2010 – Seminarium

W dniu 4 grudnia Polska Szkoła Sobotnia miała przyjemność gościć dr Grażynę Czetwertyńską oraz mgr Joannę Zarembę z Warszawy, które współpracując z Ministerstwem Edukacji Narodowej są współodpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie programów nauczania dla szkół za granicą w oparciu o nowozatwierdzoną „Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą”.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_045.jpg

W godzinach porannych odbyło się w szkole II-częściowe seminarium dla rodziców naszych uczniów. I część prowadzona była przez dr Grażynę Czetwertyńską, która zaprezentowała pozytywne strony wielojęzyczności i wielokulturowości, jak również swoje doświadczenia na podstawie długoletnich badań i wizyt w różnych szkołach na świecie. Dr Czetwertyńska zwróciła uwagę na to, jak ważną rolę w rozwoju języka ojczystego i przynależności narodowej odgrywają szkoły polonijne.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_046.jpg

W II części wystąpiła mgr Joanna Zaremba, wieloletni nauczyciel języka polskiego w warszawskim liceum, zapoznając rodziców z tworzonym właśnie przez MEN, elektronicznym podręcznikiem oraz jego szeroką funkcjonalnością i powszechnym zastosowaniem.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_047.jpg

Internetowy zbiór materiałów „Włącz Polskę”, będący jeszcze w fazie udoskonalania, ma się planowo ukazać na stronie https://www.polska-szkola.pl,  jako prezent gwiazdkowy Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, tuż przez świętami Bożego Narodzenia.
Po zakończeniu seminarium goście z Warszawy, wraz z przybyłym, dyrektorem Polskiej Katolickiej Szkoły Sobotniej w Stavanger – mgr Antonim Czajkowskim, mieli okazję uczestniczyć w lekcji geografii w klasie VIII, bacznie obserwując z jakimi problemami borykają się obecnie polscy nauczyciele za granicą.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_048.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_049.jpg

W godzinach popołudniowych, dzięki uprzejmości i pomocy Polskiego Wydziału Konsularnego w Oslo, odbyło się przewidziane seminarium dla nauczycieli, na którym m.in. zaprezentowano najnowsze możliwości nauczania języka polskiego za granicą przy pomocy innowacyjnej „Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”. Nowopowstałą możliwość nauki poprzez internet, przedstawiono tezy do zmian w systemie oświaty.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_050.jpg
Od lewej strony: Marek Adamski, Pani Małgorzata Mrozińska-Kruk, Pan Konsul Marek Pędzich

Dr Czetwertyńska zwróciła uwagę na ważny fakt, iż „Podstawa programowa”sformuowana jest w taki sposób, aby pokazać, co uczeń powinien wiedzieć i umieć na zakończenie danego etapu kształcenia.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_051.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_052.jpg

Podstawa uwzględnia również kompetencje językowe dla trzech poziomów umiejętności:
A – podstawowy,
B – średnio zaawansowany,
C – zaawansowany
a kształcenie językowe obejmuje cztery sprawności komunikowania się: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Zatem jej realizowanie przez nauczycieli daje możliwość nauczania uczniów o zróżnicowanym poziomie językowym i na kilku płaszczyznach komunikacji.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_053.jpg

W dalszej części spotkania goście omawiali tworzenie nauczycielskich programów nauczania „Rok polski” (5-9 lat), „Własną drogą do kraju przodków” (10-13 lat), „Moja polska kulturoteka” (14+). Naświetlili również tematykę internetowego zbióru materiałów „Włącz Polskę” jako elektronicznego podręcznika o bardzo szerokich możliwościach, z którego materiałów mogą korzystać za darmo zarówno nauczyciele, jak i uczniowie i ich rodzice.

images/stories/Historia/2010_2011/Seminarium_MEN/2010_054.jpg

Wizyta gości w Polskiej Szkole Sobotniej była bardzo owocna dla obu stron i przebiegła w przyjemnej atmosferze.

Iwona Ślusarczyk
Z-ca ds pedagogicznych

do góry

04.12.2010 – Konkurs plastyczny

Rezultat Konkursu Plastycznego 2010 komisji w składzie Małgorzata Holc (rodzic), Anna Honke (rodzic) i Ewelina Sternal (nauczyciel).

Aby zobaczyć pracę kliknij na imię i nazwisko.

Kategoria: Mikołaj i renifery (Klasy 0 i 1)

Kategoria: Mikołaj i renifery (Klasy 2 – 4)

Kategoria: Symbole narodowe (Klasy 5 – 10)

Pozostałe prace konkursowe:

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy!!!!!

Hanna Sand
Dyrektor

do góry

04.12.2010 – VI konkurs „Czytamy po polsku” (pierwsza edycja)

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w VI edycji konkursu “Czytamy po polsku”. Karty czytelnicze można pobrać w dwóch formatach: karta konkursowa.doc lub karta konkursowa.pdf.

do góry

04.12.2010 – Święty Mikołaj odwiedził dzieci

Dzisiaj odwiedził wszystkich uczniów obecnych w szkole Św.Mikołaj.

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_001.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_002.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_003.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_004.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_005.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_006.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_007.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_008.jpg

mages/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_009.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_010.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_011.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_012.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_013.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_014.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_015.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_016.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_017.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_018.jpg

images/stories/Historia/2010_2011/Sw_Mikolaj/sm_019.jpg
do góry

08.01.2011 – Spotkanie Opłatkowe i zabawa karnawałowa

II część dnia – Zabawa karnawałowa

;

;

do góry

05.03.2011 – VI konkurs „Czytamy po polsku” (druga edycja)

do góry

02.04.2011 – Konkurs recytatorski

2 kwietnia 2011 odbył się konkurs recytatorski, w którym w większości udział wzięli uczniowie klas młodszych. Mamy nadzieję, iż zapał i postawa tegorocznych uczestników konkursu będzie przykładem i motywacją do aktywnej nauki i dalszego doskonalenia języka polskiego wszystkich uczniów w naszej szkole.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy!!!

W kategori „Brzechwa dzieciom” klasy 1 i 2:

1. miejsce Michalina Ożańska (kl.2) „Samochwała”
2. miejsce Marek Dawid (kl.2) „Tańcowała igła z nitką”
3. miejsce Kasjan Buchla (kl.1) „Zegarek”

W kategori „Brzechwa dzieciom” klasy 3 i 4:

1. miejsce Angelika Klinkosz (kl.3) „Sum”
2. miejsce Aleksandra Sypień (kl.4) „Żuk”
3. miejsce Nina Gerent (kl.3) „Tańcowała igła z nitką”

W kategori „Literatura Jana Kochanowskiego” klasy 5 – 10:

1. miejsce Sebastian Adamski (kl.6) Fraszka „Na lipę”
2. miejsce Natalia Bielińska (kl.10) Fragment dramatu „Odprawa posłów greckich”

Pozostali uczestnicy konkursu to:

 • Jacob Gregersen (kl.1)
 • Wiktoria Kukułka (kl.1)
 • Oliwia Marek (kl.1)
 • Radosław Koziński (kl.2)
 • Martyna Moskwa (kl.2)
 • Maksymilian Klinkosz (kl.3)
 • Natalia Adamska (kl.4)
 • Karol Chmielowiec (kl.4)
 • Angelika Dynda (kl.4)
 • Natalia Moskwa (kl.4)
 • Gabriela Piechocka (kl.4)
 • Wiktoria Polańska (kl.4)
 • Natalia Smoła (kl.4)
 • Oliwia Sydor (kl.4)
 • Aleksandra Wsół (kl.4)

Gratuluję!

Hanna Sand
Dyrektor

do góry

21.05.2011 – Święto Konstytucji 3-go Maja

do góry

21.05.2011 – Dzień Rodziny

Dzień rodziny obchodzony był w klasach.

do góry

11.06.2011 – Walne Zgromadzenie członków organizacji

do góry

18.06.2011 – Zakończenie roku szkolnego

do góry