Statut

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ im. Św. Jana Pawła IIw Oslo

Uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.05.2022 z mocą obowiązującą od dnia 07.05.2022

§1. Postanowienia ogólne i cele
§2. Członkowie
§3. Prawo wyborcze, ilość głosów i uprawnienia
§4. Składka członkowska
§5. Pozbawienie członkostwa
§6. Sprawy finansowe
§7. Honorarium dla nauczycieli i członków Zarządu
§8. Walne Zebranie
§9. Nadzwyczajne Walne Zebranie
§10. Zarząd
§11. Skład Zarządu
§12. Grupy
§13. Zmiany w Statucie
§14. Rozwiązanie Stowarzyszenia

§1. Postanowienia ogólne i cele

Polska Szkoła Sobotnia jest organizacją opartą na pracy społecznej, założoną w celu nauczania języka polskiego, innych przedmiotów w języku polskim, pielęgnowania tradycji oraz udostępniania zdobyczy kulturowych Polski.
do góry

§2. Członkowie

Członkiem Stowarzyszenia jest/są opiekun prawny/opiekunowie prawni dziecka lub dzieci, za które została uiszczona opłata semestralna, nauczyciele uczący w danym roku szkolnym oraz członkowie Zarządu.
Członkowie akceptują statut, działalność oraz cele, a także angażują się w pracę Stowarzyszenia.
Wszyscy członkowie mają prawo do głosowania oraz mogą być wybierani do jego organów.
do góry

§3. Prawo wyborcze, ilość głosów i uprawnienia

Członkom, o których mowa w § 2 przysługuje prawo wyborcze.
1 (jeden) głos na rodzinę dziecka/dzieci, za które została uiszczona w terminie opłata semestralna.
Nauczyciel uczący w danym roku, mający i nie mający dzieci w szkole, ma 1 (jeden) głos.
Członek Zarządu, mający i nie mający dzieci, w szkole ma 1 (jeden) głos.
do góry

§4. Składka członkowska

Wysokość rocznej składki członkowskiej jest ustalana na Zebraniu Zarządu.
Składka członkowska uiszczana jest w dwóch równych ratach, z góry za semestr jesienny i wiosenny.
W razie rezygnacji z zajęć wpłacona składka nie podlega zwrotowi.
do góry

§5. Pozbawienie członkostwa

Członek Stowarzyszenia, który postępuje niezgodnie ze statutem, bądź świadomie działa na szkodę Stowarzyszenia i jego celów, może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie decyzji podjętej na zebraniu Zarządu. Wniosek o pozbawienie członkostwa musi być uzasadniony przez Zarząd i dostarczony członkowi Stowarzyszenia mailowo najpóźniej dwa tygodnie po zebraniu Zarządu.
do góry

§6. Sprawy finansowe

W danym roku szkolnym opiekunowie prawni dzieci, uczęszczających na zajęcia do szkoły, uiszczają opłatę semestralną, której wysokość ustala Zarząd.
Brak płatności w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy.
Działalność Stowarzyszenia może być również wspomagana dotacjami od władz, organizacji, firm oraz innych podmiotów.
do góry

§7.Honorarium dla nauczycieli i członków Zarządu

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W prowadzeniu swojej działalności może wypłacać honorarium oraz zlecać wykonywanie usług osobom fizycznym i prawnym. Wysokość honorarium uzależnione jest od stanu finansowego w danym roku kalendarzowym.
Nauczyciel oraz członek Zarządu może otrzymywać honorarium oraz zwrot poniesionych kosztów.
do góry

§8. Walne Zebranie

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i wszyscy członkowie mają do niego dostęp (prawo do uczestnictwa).

Porządek obrad Walnego Zebrania winien zawierać:

 • wybór przewodniczącego zebrania,
 • wybór protokolanta zebrania,
 • ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad,
 • sprawozdanie z działalności Zarządu,
 • sprawozdanie finansowe,
 • ustosunkowanie się do sprawozdań oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 • wolne wnioski.

Porządek obrad Walnego Zebrania może dodatkowo zawierać:

 • wybór i zatwierdzenie członków Zarządu.

Walne Zebranie odbywa się raz do roku i jest zwoływane przez Zarząd z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia i/lub poczty elektronicznej wysłanej do członków.
Propozycje tematów do rozpatrzenia na corocznym Walnym Zebraniu muszą zostać przesłane drogą elektroniczną do Zarządu na adres: administracja@szkolapolska.no nie później niż 2 (dwa) tygodnie przed datą zebrania.
Kompletny porządek obrad musi być dostępny dla członków nie później niż 1 (jeden) tydzień przed datą Walnego Zebrania.
Dodatkowe Walne Zebranie zwoływane jest w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Zarząd Stowarzyszenia lub jeśli 1/4 członków Stowarzyszenia wystąpi z takim wnioskiem i przedstawi tematy, które mają zostać omówione.
Walne Zebranie jest prawomocne przy liczbie głosów obecnych na zebraniu.
Każdy uprawniony do głosowania ma tylko jeden głos bez możliwości wyznaczenia pełnomocnika.
O ile nie uchwalono inaczej, uchwały podejmuje się większością zwykłą głosów członków obecnych na zebraniu.
Głosy puste « » uważa się za nieoddane.
Walne Zebranie może odbyć się fizycznie lub za pośrednictwem elektronicznej platformy komunikacyjnej.
do góry

§9. Nadzwyczajne Walne Zebranie

Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane na prośbę Zarządu lub minimum 1/3 (jednej trzeciej) członków uprawnionych do głosowania.
Powiadomienie o zebraniu oraz tematy do rozpatrzenia są przekazywane zgodnie
z zasadami obowiązującymi dla zwykłego Walnego Zebrania (§ 8 Statutu).
do góry

§10. Zarząd

Organem odpowiedzialnym za kierowanie Stowarzyszeniem jest Zarząd.
Do obowiązków Zarządu należy:

 • opracowanie planu pracy Stowarzyszenia,
 • dobór Rady Pedagogicznej/nauczycieli,
 • wybór, mianowanie, odwoływanie osób ze stanowisk administracyjnych szkoły,
 • odpowiedzialność za organizację i przeprowadzenie zajęć,
 • utrzymywanie kontaktów z rodzicem/opiekunem prawnym,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami.

Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu na okres 2 lat i składa się co najmniej z 3 (trzech) i co najwyżej 8 (ośmiu) członków. Członkiem Zarządu może zostać opiekun prawny, który uiścił opłatę za swoje dziecko, nauczyciel, asystent oraz inny pracownik Szkoły. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w zależności od potrzeb przez Przewodniczącą/ego. Zarząd jest prawomocny przy obecności większości zwykłej jego członków.
Uchwały podejmowane są większością zwykłą głosów obecnych na posiedzeniu.Na wniosek minimum dwóch członków zarządu może odbyć się głosowanie tajne.
W przypadku remisu Przewodnicząca/y oddaje dodatkowy głos.
do góry

§11. Skład Zarządu

 • Przewodnicząca/y Zarządu jest jednocześnie dyrektorem szkoły i posiada pełnomocnictwo/prokura do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia
 • Zastępca Przewodniczącej/go Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe, sprawuje kontrolę nad rachunkowością i budżetem Stowarzyszenia oraz odpowiada za sprawozdawczość do organów państwa norweskiego,
 • Zastępca Przewodniczącej/go Zarządu odpowiedzialna/y za sprawy administracyjne,
 • Zastępca Przewodniczącej/go Zarządu odpowiedzialna/y za sprawy edukacyjne
 • Członek Zarządu

Zarząd zawsze składa się z Przewodniczącej/go i Zastępcy odpowiedzialnego za sprawy finansowe. Obydwie funkcje nie mogą być pełnione przez jedną i tę samą osobę.
do góry

§12. Grupy

Stowarzyszenie może być zorganizowane w grupy. Grupy zarządzane są przez wyznaczone osoby. Zarząd Stowarzyszenia decyduje o tworzeniu grup, sposobie ich organizacji i prowadzenia.
Grupy nie mogą zawierać umów ani reprezentować Stowarzyszenia na zewnątrz bez zgody Zarządu.
do góry

§13. Zmiany w Statucie

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zebraniu przy wymaganej 2/3 (dwóch trzecich) większości oddanych głosów.

Zgłoszenie zmian w Statucie do rozpatrzenia są przekazywane zgodnie z zasadami obowiązującymi dla zwykłego Walnego Zebrania (§ 8 Statutu).
do góry

§14. Rozwiązanie Stowarzyszenia

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić, jeżeli na dwóch kolejno po sobie przypadających Walnych Zebraniach, opowie się za tym 2/3 (dwie trzecie) członków uprawnionych do głosowania.
W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia i jego likwidacji, ewentualny majątek  Stowarzyszenia zostanie przekazany na cele zgodne z duchem i działalnością Stowarzyszenia.
Rozwiązanie lub zawieszenie działalności Stowarzyszenia może nastąpić w trybie nagłym, decyzją Zarządu, jeżeli nie jest możliwa realizacja celów statutowych Stowarzyszenia (brak lokalu, brak kadry pedagogicznej itp.).
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawne dotyczące działania organizacji społecznych w Norwegii.
do góry