Statut

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ im. Św. Jana Pawła IIw Oslo

Uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.04.1998 r.z mocą obowiązującą od dnia 25.04.1998r.

§1. Postanowienia ogólne
§2. Władze szkoły
§3. Zarząd szkoły
§4. Protokoły
§5. Prawo głosowania
§6. Walne zgromadzenie członków
§7. Kierownik szkoły
§8. Mąż zaufania
§9. Rada rodziców
§10. Rada pedagogiczna
§11. Zmiana statutu szkoły
§12. Budżet szkoły
§13. Droga odwoławcza
§15. Przepisy końcowe

§1. Postanowienia ogólne

Polska Szkoła Sobotnia imieniem Jana Pawła II jest wspólnotą, której członkami są, dzieci, młodzież, rodzice,opiekunowie i sympatycy należący do różnych organizacji, założona w celu nauki religii, języka polskiego orazinnych przedmiotów w języku ojczystym, a nadto dla pielęgnacji duchowych tradycji Polaków i udostępnianiakulturowych zdobyczy Polski. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy statut,wspólny dla członków Polskiej Szkoły Sobotniej oraz Towarzystwa Przyjaciół Polskiej Szkoły Sobotniej. Przepisystatutu i decyzje powzięte w związku z działalnością szkoły, muszą być zgodne z prawem obowiązujacym wNorwegii. Walne Zgromadzenie członków obu organizacji odbywa się wspólnie najmniej 2 razy w roku. Cele swojerealizuje poprzez nauczanie w języku polskim przedmiotów, przewidzianych w programie ustalonym przez RadęPedagogiczną oraz wypełnianie pozalekcyjnych zadań wychowawczych. Działalność szkoły opiera się na grunciezasad chrześcijańskich. Szkoła będzie skupiać jak największą ilość uczniów, niezależnie od wyznania, rasy,pochodzenia i pozycji społecznej oraz poglądów politycznych rodziców i opiekunów.
do góry

§2. Władze szkoły

Najwyższą władzą szkoły jest Walne Zgromadzenie wszystkich członków, decydujące o najważniejszych sprawachszkoły, odbywające się co najmniej dwa razy w roku, na którym decyzje zapadają zwykła większością głosów.O terminie Walnego Zgromadzenia członków powiadamia się w ogólnie dostępny sposób. Pomiędzy ogłoszeniemplanowanego terminu Walnego Zgromadzenia, a jego rozpoczęciem, muszą być zrealizowane przynajmniej dwaterminy zajęć w Polskiej Szkole Sobotniej. W nadzwyczajnych wypadkach termin ten może ulec skróceniu.Bieżącą działalność szkoły prowadzi Kierownik stojący na czele Zarządu. Najważniejsze decyzje Zarządu zapadająw głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. W skład Zarządu wchodzą:

Kierownik szkoły wybierany w ostatnim miesiącu roku szkolnego, przez Walne Zgromadzenie członków,większością głosów, w głosowaniu tajnym, spośród co najmniej 2 kandydatów, zgłoszonych przez członkówszkoły na to stanowisko na przeciąg 2 lat.

Zastępca kierownika do spraw ekonomicznych, wybierany najpóźniej na początku roku szkolnego, zwykłąwiększością głosów na Walnym Zgromadzeniu członków, spośród kandydatów zgłoszonych przez kierownikaszkoły na przeciąg 2 lat.W przypadku niemożliwości znalezienia kandydata odpowiedzialnego za finanse, kierownik szkoły możezwrócić się w tej sprawie do osób nie związanych bezpośrednio ze szkołą. Zastępca d/s ekonomicznychzobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania finansowego, obejmującego rok szkolny, na WalnymZgromadzeniu, najpóźniej na początku roku szkolnego.

Zastępca kierownika do spraw pedagogicznych, wybierany najpóźniej na początku roku szkolnego, zwykławiększością głosów na Walnym Zgromadzeniu, spośród kandydatów zgłoszonych przez kierownika szkoły,na przeciąg 2 lat.

Przewodniczący Rady Rodziców, wybierany spośród aktualnych członków Rady Rodziców, zwykłą większościągłosów, najpóźniej na początku roku szkolnego, na przeciąg 2 lat.

Mąż zaufania, wybierany na okres 2 lat przez Walne Zgromadzenie, najpóźniej na początku roku szkolnegow głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

do góry

§3. Zarząd szkoły

Kierownik wraz z Zarządem wspomagany jest w bieżącej działalności, zarówno przez Radę Rodziców jak i RadęPedagogiczną. Najważniejsze decyzje zarządu wymagają dla swojej ważności, obecności co najmniej 3członków w trakcie głosowania – w tym kierownika. W wypadku równej ilości głosów podczas głosowaniaZarządu – głos kierownika jest decydujący i liczy się podwójnie. Wyjątek stanowi wniosek o zmianę statutu szkoły,gdzie podczas głosowania muszą być obecni wszyscy członkowie zarządu.
do góry

§4. Protokoły

Z każdego Nadzwyczajnego i Walnego Zgromadzenia członków zebrania Zarządu, zebrania Rady Pedagogicznej iRady Rodziców, sporządza się protokół. Protokół z Nadzwyczajnego i Walnego Zgromadzenia członków podpisujeco najmniej protokolant, kierownik szkoły i mąż zaufania. Kopie w/w protokołu wyłożone są w lokalu szkołyprzez dwa kolejne, następujące po sobie zajęcia w sposób ogólnie dostępny. Protokół z zebrania zarządupodpisują co najmniej dwie osoby biorące udział w zebraniu. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej podpisująco najmniej dwie osoby biorące udział w zebraniu. Protokół z zebrania Rady Rodziców podpisują co najmniej dwieosoby biorące udział w zebraniu. Wniosek o sprostowanie protokołu winien być zgłoszony przezzainteresowanego, najpóźniej na następnych kolejnych zajęciach w szkole, na piśmie, do właściwego organu.Decyzje o sprostowanie protokołu zapadają zwykłą większością głosów członków, uczestniczących w obradach.Decyzja taka jest ostateczna.
do góry

§5. Prawo głosowania

Bierne i czynne prawo wyborcze, przysługuje osobie z Polskiej Szkoły Sobotniej i Towarzystwa Przyjaciół PolskiejSzkoły Sobotniej, która ukończyła 18 lat i opłaciła aktualną składkę członkowską. Listę osób którzy aktualnieopłacili składkę i przez ten fakt, w sposób dorozumiany, wyrazili chęć bycia członkiem organizacji, wywiesza wdniu głosowania z-ca d/s księgowych. Tylko osoby znajdujące się na tej liście i spełniające wyżej wymienionewarunki, uprawnione są do kandydowania i głosowania. Wszelkie wątpliwości w tym względzie rozstrzyga wdrodze głosowania Rada Rodziców. Od decyzji Rady Rodziców przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych.* Głosować można tylko osobiście.* Każdy głosujący potwierdza na liście własnoręcznym podpisem fakt brania udziału w głosowaniu. Każdy głosującyma tylko jeden głos.
do góry

§6. Walne zgromadzenie członków

Walne Zgromadzenie członków organizacji jest najwyższą władzą szkoły i odbywa się co najmniej na początku ikońcu roku szkolnego. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego i Walnego Zgromadzenia członków przysługujeZarządowi, Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej. Walnym Zgromadzeniem kieruje przewodniczący, wybranyw drodze głosowania, przez członków Rady Rodziców, zwykłą większością głosów. W wypadku pilnej potrzebyzwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków obu organizacji.
do góry

§7.Kierownik szkoły

Kierownik szkoły wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniutajnym, spośród zgłoszonych co najmniej 2 kandydatów. Kandydatami na kierownika i jego zastępcówwinny być osoby czynnie związane ze szkołą. Kandydatury na kierownika można zgłaszać RadzieRodziców, Radzie Pedagogicznej lub Zarządowi. Organy te zobowiązane są do publicznego ogłoszenianazwisk kandydatów, w sposób zwyczajowo przyjęty. Kandydatury na stanowisko kierownikapowinny być zgłoszone najpóźniej w dniu ostatniego spotkania szkolnego, w miesiącu poprzedzającymwybory. W przypadku braku kandydatów, dotychczasowy kierownik pełni swoje funkcje do czasuzwołania kolejnych wyborów na kierownika szkoły. Kierownik szkoły odpowiedzialny jest za zwykłądziałalność szkoły i reprezentuje jej interesy na zewnątrz.Zobowiązany jest złożyć raport o stanie szkoły na Walnym Zgromadzeniu, które wybierze nowegokierownika oraz odpowiedzialny jest za przesłanie corocznego sprawozdania o wykonaniu budżetu zarok ubiegły, do władz norweskich w terminie ustalonym. Kierownik szkoły nie może łączyć ze swoimstanowiskiem funkcji skarbnika lub księgowego. Odpowiada on za prawidłową i celową politykęfinansową szkoły tak jak dobry gospodarz. Kierownik szkoły może zostać odwołany z pełnienia swojejfunkcji tylko na Nadzwyczajnym lub Walnym Zgromadzeniu członków, w głosowaniu tajnym zwykłąwiększością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.Wniosek o odwołanie kierownika może złożyć Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna lub, na pisemneżądanie, przynajmniej 10 rodzin uprawnionych do głosowania.
do góry

§8. Mąż zaufania

W celu rozwiązania wszelkich konfliktów powstających wśród rodziców, uczniów i nauczycieli, Walne Zgromadzeniepowołuje na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym, zwykłą większością głosów, w głosowaniutajnym, Męża Zaufania, który jest niezawisły w swoich decyzjach i niezależny od jakiegokolwiek organu szkoły.W sytuacjach konfliktowych, kiedy zawiodą wszelkie próby mediacji między stronami, Mąż Zaufania ma prawonarzucić stronom uczestniczącym w konflikcie rozwiązanie, które uzna za najbardziej optymalne, z punktu widzeniainteresów szkoły, do czasu zwołania Nadzwyczajnego lub Walnego Zgromadzenia, które albo zatwierdzi jegodecyzje, albo je uchyli i ogłosi swoją decyzję. Strony muszą podporządkować się decyzjom Męża Zaufania, do czasuzwołania Nadzwyczajnego lub Walnego Zgromadzenia.Mąż Zaufania będący przedstawicielem członków obu organizacji, wespół z kierownikiem i z-cą d/s ekonomicznychodpowiada za prawidłową politykę finansową szkoły.
do góry

§9. Rada rodziców

Rada Rodziców jest organem przedstawicielskim, wybieranym spośród rodziców dzieci uczęszczających doPolskiej Szkoły Sobotniej na Walnym Zgromadzeniu, na swoim pierwszym posiedzeniu po rozpoczęciu rokuszkolnego. Rada Rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i minimum 3 członków,reprezentujących ją w poszczególnych klasach. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w składzie personalnym RadyRodziców wynikłe na skutek rezygnacji lub innych przyczyn w okresie między Walnymi Zgromadzeniamiuzupełniane są przez Radę samodzielnie, w drodze głosowania z grona rodziców. Protokół z każdegoposiedzenia przewodniczący Rady Rodziców dostarcza niezwłocznie kierownikowi szkoły. Odpis tegoż protokołuwinien być wyłożony do wglądu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący Rady jest z urzęduprzewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Polskiej Szkoły Sobotniej, wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkamiz tego wynikającymi. Do obowiązków Rady Rodziców, należy przede wszystkim wspomaganie w bieżącejdziałalności Zarząd szkoły, zabieganie o dofinansowanie na osoby dorosłe związane ze szkołą we właściwychurzędach, składanie w terminie podań i sprawozdań we właściwych instytucjach itp. Przewodniczący RadyRodziców odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie Rady Rodziców oraz terminowe składaniepodań, związanych z dofinansowaniem na osoby dorosłe związane ze szkołą. Przedstawiciele Rady Rodzicówmają prawo uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Pedagogicznej bez prawa głosowania.
do góry

§10. Rada pedagogiczna

Sprawami nauki i wychowania zajmuje się Rada Pedagogiczna, składająca się z wszystkich nauczycieli,kierownika szkoły i z-cy d/s pedagogicznych. Pracami Rady Pedagogicznej kieruje z-ca d/s pedagogicznych,który jest odpowiedzialny za plany pracy i prawidłowy tok nauczania w szkole. Zastępca d/s pedagogicznychzobowiązany jest do przedłożenia projektu bieżącego planu nauczania, najpóźniej na pierwszym WalnymZgromadzeniu po rozpoczęciu roku szkolnego. Przyjęcie nauczyciela do Polskiej Szkoły Sobotniej następuje najego wniosek, po przedłożeniu stosownych dokumentów oraz po pozytywnym głosowaniu, na wspólnymposiedzeniu Zarządu, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, większością obecnych głosów. Każdy nauczyciel maprawo odejść z Polskiej Szkoły Sobotniej, na własny wniosek, po uprzednim 2 miesięcznym uprzedzeniukierownika szkoły lub za obopólnym porozumieniem stron w uzgodnionym terminie. Kierownik szkoły możepostawić wniosek o zmianę nauczyciela, do rozpoznania przez Zarząd, Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców,które muszą być reprezentowane przynajmniej przez połowę swoich członków. Decyzja musi zapaść nawspólnym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, większością głosów obecnych. Decyzja o rozwiązaniu RadyPedagogicznej może być podjęta na wniosek kierownika jedynie w drodze uchwały Nadzwyczajnego lubWalnego Zgromadzenia członków w obecności przynajmniej 1/2 członków Rady Pedagogicznej. RadaPedagogiczna zabiega o o dofinansowanie na dzieci i młodzież szkolną we właściwych urzędach.Zastępca d/s pedagogicznych odpowiedzialny jest za terminowe składanie podań i sprawozdań związanych zdofinansowaniem na dzieci i młodzież szkolną. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej mają prawo uczestniczyćwe wszystkich posiedzeniach Rady Rodziców bez prawa głosowania.
do góry

§11. Zmiana statutu szkoły

Zmiana statutu szkoły może być dokonana jedynie na Walnym Zgromadzeniu członków lub naNadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Rodziców, 2/3 członkówRady Pedagogicznej i co najmniej przedstawicieli 10 rodzin, większością zwykłą głosów, w głosowaniu tajnym.Prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowego statutu lub zmiany statutu dotychczasowego przysługuje:* Radzie Pedagogicznej wraz z kierownikiem – w pełnym składzie, po pozytywnym głosowaniu, zwykłąwiększością głosów,* Radzie Rodziców – w pełnym składzie, po pozytywnym głosowaniu, zwykłą większością głosów.* Zarządowi – w pełnym składzie, po pozytywnym glosowaniu, zwykłą większością głosów oraz na pisemne żądanieprzynajmniej 10 rodzin dzieci będących uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej.
do góry

§12. Budżet szkoły

Programowa działalność szkoły finansowana jest z opłat członkowskich, opłat na rzecz szkoły, dofinansowania odwładz norweskich, o które zgodnie co roku zabiegają Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna oraz działalnościgospodarczej członków i innych. Za prawidłową gospodarkę finansową szkoły odpowiada z-ca kierownikad/s ekonomicznych. Za konta bankowe szkoły odpowiada kierownik, z-ca d/s ekonomicznych i mąż zaufania.Wszelkie wydatki z budżetu szkoły, podpisywane są jedynie przez wyżej wymienione osoby.
do góry

§13. Droga odwoławcza

Od wszystkich decyzji poszczególnych organów szkoły, naruszających interes szkoły lub interes jego członka,przysługuje pokrzywdzonemu odwołanie do Nadzwyczajnego lub Walnego Zgromadzenia. Termin do wniesieniaodwołania wynosi 1 miesiąc od dnia, kiedy pokrzywdzony dowiedział się o decyzji, nie później jednak niż do dniazwołania Walnego Zgromadzenia.
do góry

§14. Przepisy końcowe

Projekt nowego statutu lub zmiany w dotychczasowym, muszą być zgłoszone na Nadzwyczajnym lubWalnym Zgromadzeniu. Od chwili zgłoszenia nowego statutu lub zmian w dotychczasowym do jegoewentualnego uchwalenia, muszą upłynąć przynajmniej 2 miesiące kalendarzowe.
do góry